6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan, gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır.
Kişisel veriler, GLOBAL ORGANİZASYON TANITIM TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“GLOBAL ORGANİZASYON”) tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
GLOBAL ORGANİZASYON olarak; hizmetlerimizi doğru bir şekilde gerçekleştirmek ve iyileştirmek için sizinle ilgili bilgiler topluyor ve kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatımızla, işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İşbu bildirimde size “Aday” veya “Siz” olarak atıfta bulunulacaktır. “Müşteri” ifadesiyle ise; danışmanlığını yürüttüğümüz ve hizmet verdiğimiz yerli ve yabancı tüm iş ortaklarımıza atıfta bulunmaktayız.
“Biz” , “Şirket” veya “GO” ifadesi geçtiğinde, GLOBAL ORGANİZASYON anlamına gelecektir. Marka ve ürün lasnmanları, tasarım ve uygulamaları, endüstriyel tasarım ve uygulamaları, sosyal medya yönetimi ve ses, ışık görüntü sistemleri desteği gibi faaliyet ve hizmetleri (‘Faaliyetlerimiz’) sunmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

 

 1. TOPLANAN VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Bir önceki başlık altında belirtilen kapsamlarda; GLOBAL ORGANİZASYON ‘nın topladığı kişisel bilgiler genellikle aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • İş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV / Özgeçmişlerinizi iletmeniz durumunda “Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Yeri, E-posta Adresi, Fotoğraf, Telefon Numarası, İletişim Bilgileri, Adres, Diploma Bilgileri, Mesleki Deneyim, Sertifikalar, Kurslar, Yabancı Dil Bilgisi, Makale ve Yazılar” gibi kişisel verileriniz.
 • Nitelikleriniz (eğitim, öğrenim kursları ve staj vb), kimliğinizi ve çalışma hakkınızı kanıtlayan belgeler ile özgeçmişinizde listelediğiniz tüm diğer bilgiler.
 • Web sitemize ve üye olduğumuz kariyer portallarına yaptığınız ziyaretler hakkında; IP adresiniz, tarayıcınız, zaman damgası, konum verilerinizi, web günlüklerinizi ve diğer iletişim verilerinizi ve eriştiğiniz kaynakları içeren (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgiler. Bu bilgi, web sitemize yapacağınız ziyareti gelecekte daha kolay hale getirebilecektir. Örneğin; bizimle iletişime geçerken bulunduğunuz yer(ler)e yakın iş fırsatlarımızı size önerebiliriz.
 • Kariyer portalları ile LinkedIn ve/veya farklı diğer sosyal medya hesaplarınızdaki açık profil verileriniz.
 • Bazı durumlarda, GLOBAL ORGANİZASYON ile iletişime geçtiğiniz iletişim / görüşme kayıtları.
 • Herhangi bir engelinizin ve işyerinde sizin için yapmamız gereken düzenlemelerin detayları ve iş başvuru sürecinizdeki ilgili beyan ve talepleriniz.
 • Personelimiz veya üçüncü taraflardan gelen, veri sorumlusu hakkındaki referans ve/veya geri bildirimler. Potansiyel başvuran/aday olabilecek kişiler hakkındaki geri bildirim ve fikirlerinizi, aday değerlendirme süreçlerimizde yol gösterici olması adına saklayabiliriz.
 • E-posta, SMS, telefon ve diğer pazarlama kampanyalarına nasıl yanıt verdiğinize ilişkin bilgiler, pazarlama strateji, amaç ve analizlerimiz için bilgi toplamak adına kaydedilebilir.
 • Eğitim, mülakat, toplantı, kariyer etkinlikler ve benzer farklı oturumlara katılımınızı belgeleyen fotoğraf ve videolarınız (Öncesinde size video veya fotoğrafınızın çekilmesini reddetme imkanı verilecektir)
 • Açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, bazı durumlarda ve yasalarca izin verildiği hallerde hassas/özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE KİMLERE AKTARILACAĞI
 • GLOBAL ORGANİZASYON; kişisel verilerinizi meşru menfaat ve verdiği yasal hizmetler kapsamında; iş ortakları, danışmanlığını yürüttüğü yerli ve yabancı şirketler, hizmet verdiği tüzel kişiler, çalışanları ve değerlendirme faaliyetlerinde destek olmaları üzere bazı anlaşmalı olduğu tedarikçi şirketler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir.
 • İşbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar, ilişkili olunan yurt içindeki GLOBAL ORGANİZASYON tedarikçileri ve iş ortakları ile paylaşabilir.
 • KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni içeriğinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurt içindeki, ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde, adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilir.
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabilir. Ayrıca tarafınızla Şirketimiz arasında doğacak hukuki ihtilaflara binaen kanunen tanınan haklarımızı kullanabilmemiz veya tarafınızca aleyhimize ikame edilecek davalarla sınırlı kalmak kaydı ile savunma hakkımız çerçevesinde söz konusu kişisel verilerinizi Şirketimizin destek aldığı avukatlar ile paylaşabiliriz.
 • Hizmet ve İş Sözleşmelerinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, muhasebe işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile işliyoruz. Bu veriler, işletme içerisindeki bilgisayar / sunucu içerisinde veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

GLOBAL ORGANİZASYON olarak ziyaret ettiğiniz Web sitemiz, online başvuru ve iletişim formlarımız, sosyal medya hesapları, posta, e-mail hesaplarımız, elektronik faks ve mektuplar, Whatsapp hatlarımız, üye olduğumuz istihdam sağlama ve kariyer platformları, Google vb. arama motorlarının kullanımı, çalışanlarımız, dijital pazarlama kanalları ve doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ile fiziki kanallar aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz, 3. kişilerin ulaşımına açık internet içeriği yayınlayarak bilgi kaydetmeniz suretiyle ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak; işbu Aydınlatma Metni’ nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle GLOBAL ORGANİZASYON’ na başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel bilgilerinizin herhangi birini işleme alıp almadığımıza dair teyit talep etme ve bazı durumlarda, bilgilerinizin elektronik bir kopyasını isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ da yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz; lütfen info@globalorganizasyon.com.tr adresinden bize e-posta gönderin. Bu sebeple bize e-posta gönderdiğinizde, GLOBAL ORGANİZASYON talebinizi değerlendirerek isteğinizi yerine getirmeden önce kendinizi tanıtmanızı isteyebilecektir.

 

 1. İLETİŞİM VE AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

İşbu Aydınlatma Metni GLOBAL ORGANİZASYON tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. GLOBAL ORGANİZASYON, işbu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Tarafımızca yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.globalorganizasyon.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

Kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve haklarınıza istinaden taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmiş dilekçeniz ile Şirket adresimize kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Yanı sıra, daha önce bildirilen ve teyit edilmiş olan sistemlerimizdeki elektronik posta adreslerini kullanmak suretiyle, e-posta adreslerine iletebilirsiniz. Şirket, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde taleplerinizi sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin GLOBAL ORGANİZASYON için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

GLOBAL ORGANİZASYON, talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) isteyebilir.

 

ADRESİMİZ:

GLOBAL ORGANİZASYON TANITIM TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kültür Mah. A.Adnan Saygun Cad. Uydu Sk. Saray Apt. No: 2/6 Ulus – Beşiktaş / İSTANBUL

 

GLOBAL ORGANİZASYON tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.